Projekt gminy Kępice, został najlepiej ocenionym projektem w całym
województwie pomorskim, dzięki czemu gmina zdobyła ponad 830 tysięcy złotych na zajęcia dla
osób niepełnosprawnych, osób po 50. roku życia zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Projekt "Aktywne Kępice" który wraz z wnioskiem o jego
dofinansowanie gmina złożyła do Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
został zwycięzcą dzięki czemu gmina może zrealizować swój projekt.

W przedstawionym wniosku samorząd przede wszystkim zwrócił uwagę na wciąż
istniejący problem braku możliwości rozwoju zawodowego, braku możliwości
nabycia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, które umożliwiłyby podjęcie pracy oraz
braku umiejętności efektywnego wyszukiwania ofert pracy przez niepełnosprawnych i
osoby po 50. roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe, dzięki zwiększeniu aktywności
społeczno-zawodowej. Uczestnicy projektu, dzięki szkoleniom mają zyskać nowe
kwalifikacje zawodowe niezbędne na lokalnym rynku pracy. Poza tym jest szansa
na zmniejszenie barier w dostępie do pracy. Wnioskodawcy podkreślają również
aspekt
psychologiczny, m.in. podniesienie wiary we własne możliwości.
 

Rekrutacja do projektu, kończy się w ostatnich dniach lutego 2012r. 

Założenia projektowe będą realizowane do końca 2013 roku. Grupę docelową
stanowi 30 osób (18 kobiet, 12 mężczyzn), w tym 15 osób bezrobotnych po 50. roku życia
i 15 osób niepełnosprawnych - osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Kępice.
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach psychologicznych, warsztatach z doradcą
zawodowym, w poradnictwie indywidualnym, kursie obsługi komputera oraz
szkoleniu zawodowym.

Otrzymają też jednorazowe stypendium. W przyszłym roku zostaną zorganizowane
kurs ABC przedsiębiorczości, kurs prawa jazdy (dla 10 osób) oraz półroczny
staż z wynagrodzeniem dla wszystkich.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Finansowanie zapewnia Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Galeria